Dé specialist in scheepsverzekeringen Scheepsverzekeringen

Geschillenregeling EOC Scheepsecht

Artikel 17 van de verzekeringsvoorwaarden EOC Scheepsrecht Beroepsmatige vaart.

1. Wanneer bij Verzekeraar twijfel bestaat over de vraag of een door Verzekerde gemelde gebeurtenis met betrekking waartoe aanspraak wordt gemaakt op rechtsbijstand een juridisch geschil oplevert als bedoeld in deze Verzekeringsvoorwaarden, dan dient Verzekerde op verzoek van Verzekeraar door middel van een rapport, opgemaakt door een externe expert, jurist of andere deskundige (welk rapport duidelijk dient te maken wat de oorzaak is van die gebeurtenis, wie dit heeft veroorzaakt en wat de gevolgen zijn) aan te tonen dat van een juridisch geschil sprake is. Wanneer Verzekeraar op basis van een dergelijk extern rapport voldoende gronden aanwezig acht om aan te nemen dat sprake is van een juridisch geschil als gedekt onder deze verzekering, dan zullen de daaraan verbonden redelijke kosten door Verzekeraar worden vergoed. 

2. Klachten en geschillen die betrekking hebben op de totstandkoming en/of de uitvoering van deze overeenkomst tot rechtsbijstandverzekering kunnen worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur van EOC Onderlinge Schepenverzekering UA. Zie hiervoor de pagina Klachten en geschillen.

3. De geschillen als in het vorige lid omschreven kunnen in plaats van aan de Raad van Bestuur van EOC ook worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. 

4. Wanneer er naar de mening van Verzekeraar geen redelijke kans bestaat dat het beoogde resultaat zal worden bereikt zal zij zulks gemotiveerd aan Verzekerde laten weten. In een dergelijk geval is Verzekeraar niet gehouden om de in deze Verzekeringsvoorwaarden omschreven rechtsbijstand te (blijven) verlenen. Wanneer Verzekerde de mening van Verzekeraar, dat succes in redelijkheid niet te verwachten valt, niet deelt dan wel wanneer Verzekerde het niet eens is met de wijze waarop zijn zaak juridische wordt aangepakt, kan er met betrekking tot dit verschil van inzicht in overleg tussen partijen een advocaat worden ingeschakeld voor een second opinion in de vorm van een bindend advies. Verzekerde heeft het recht deze externe advocaat te kiezen. Wanneer hij hiervan geen gebruik maakt zal Verzekeraar met Verzekerde in overleg treden over de vraag welke advocaat zal worden geïnstrueerd. 

5. Verzekeraar zorgt ervoor dat aan de aldus gekozen advocaat het complete dossier wordt toegezonden en dat aan deze advocaat zal worden gevraagd om advies uit te brengen over het in het vorige lid genoemde verschil van mening. De advocaat zal in zijn advies de standpunten van zowel Verzekeraar als Verzekerde betrekken en meewegen. Het uit gebrachte advies is voor Verzekeraar bindend en Verzekeraar betaalt de kosten hiervan.

6. Wanneer de in het kader van deze geschillenregeling geïnstrueerde advocaat de mening van Verzekerde deelt kan Verzekeraar de zaak volgens het uitgebrachte advies verder behandelen. Wanneer Verzekeraar ervoor kiest om die zaak verder niet zelf te behandelen dan heeft Verzekerde de vrije keuze wie er voor de verdere behandeling van de zaak zal worden ingeschakeld, mits dat niet het kantoor is dat in het kader van deze geschillenregeling het bindend advies heeft uitgebracht. 

7. Wanneer de advocaat die het bindend advies heeft uitgebracht de mening van Verzekeraar deelt zal Verzekeraar de zaak (het dossier) weer teruggeven aan Verzekerde en kan Verzekerde de zaak op eigen kosten doen voortzetten. Wanneer uit de definitieve uitkomst van de zaak blijkt dat het beoogde resultaat werd bereikt, zal Verzekeraar de kosten van de door Verzekerde ingeschakelde advocaat vergoeden in overeenstemming met hetgeen hieromtrent is bepaald in deze Verzekeringsvoorwaarden, waarbij geldt dat Verzekeraar slechts de kosten vergoedt van de advocaat die het beoogde resultaat bereikt heeft. 

8. Wanneer Verzekerde een geschil heeft met de cascoverzekeraar als genoemd in Artikel 5, lid 1 van deze Verzekeringsvoorwaarden dan kan dit geschil rechtstreeks worden aangemeld bij EOC Scheepsrecht BV.

Zie voor de complete voorwaarden de pagina voorwaarden.