Dé specialist in scheepsverzekeringen Scheepsverzekeringen

Advocaatkeuze EOC Scheepsrecht

In sommige situaties heeft u het recht om uw eigen advocaat te kiezen. Hier zijn echter wel voorwaarden aan verbonden. U moet een geschil altijd melden aan EOC. De kosten van een door u zelf ingeschakelde advocaat worden niet vanzelfsprekend betaald. Uw geschil wordt in de eerste plaats behandeld door de rechtshulpverleners van EOC Scheepsrecht BV.

Er zijn wel situaties waarin kan worden besloten om de behandeling van uw geschil over te dragen aan een advocaat (of andere deskundige). Afhankelijk van de situatie kan hiervoor een beperkte dekking en een aanvullend eigen risico gelden. Voor de behandeling van uw geschil door de rechtshulpverleners van EOC Scheepsrecht geldt geen maximale dekking. Inzake advocaatkeuze gelden de volgende voorwaarden:

Artikel 3 van de verzekeringsvoorwaarden EOC Scheepsrecht Beroepsmatige vaart.

2. Rechtsbijstand zal worden verleend door Verzekeraar of door haar in te schakelen externe advocaten, experts of andere deskundigen. Wanneer Verzekeraar meent dat een bepaald geschil uitbesteed moet worden aan een externe advocaat, expert of andere deskundige, heeft Verzekerde het recht deze naar eigen keuze aan te wijzen. De opdrachten en verdere instructies aan deze door Verzekerde aangewezen externe adviseurs worden altijd en exclusief door Verzekeraar verstrekt. Bij gebreke van eigen keuze door Verzekerde zal Verzekeraar deze keuze maken. Verzekeraar is niet aansprakelijk voor vorderingen die zouden kunnen voortvloeien uit deze keuze.

Artikel 8 van de verzekeringsvoorwaarden EOC Scheepsrecht Beroepsmatige vaart.

1.    Ten aanzien van de vergoeding van externe kosten wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende situaties: 

  • a. Het geschil leidt (nog) niet tot een procedure: De interne kosten, dat wil zeggen de kosten van de juristen en andere deskundigen die in loondienst van Verzekeraar bijstand verlenen, zijn volledig gedekt. Externe kosten, dat wil zeggen de kosten van deskundigen die niet in loondienst van Verzekeraar zijn, worden, met inachtneming van de in deze verzekeringsvoorwaarden opge- nomen maxima, volledig gedekt indien Verzekeraar de deskundige heeft ingeschakeld. De kosten van de door de Verzekerde zelf ingeschakelde deskundige(n) worden niet betaald. 
     
  • b. Het geschil leidt tot een procedure waarbij een advocaat niet wettelijk verplicht is en Verzekeraar de zaak behandelt: Indien er sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure waarbij het volgens de wet- en regelgeving niet verplicht is om een advocaat in te schakelen, en Verzekerde de zaak door Verzekeraar laat behandelen, zijn de interne en externe kosten volledig gedekt conform bovenstaand lid 1.a.
     
  • c. Het geschil leidt tot een procedure waarbij een advocaat niet wettelijk verplicht is maar de zaak desalniettemin behandeld wordt door een externe deskundige op verzoek van Verzekerde: Indien er sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure waarbij het volgens de wet en regelgeving niet verplicht is om een advocaat in te schakelen, maar op verzoek van Verzekerde de zaak wel aan een advocaat of anders rechtens bevoegde deskundige in behandeling wordt gegeven, vergoedt Verzekeraar de externe kosten tot een maximum van € 7.000,00 per gebeurtenis, met een eigen risico van € 250,00 per gebeurtenis. De externe deskundige wordt benoemd door Verzekeraar in overleg met de Verzekerde. Als de Verzekerde een voorkeur heeft wordt die gevolgd. Als de ingeschakelde externe deskundige een fout maakt en de Verzekerde daardoor schade lijdt dan is Verzekeraar daar voor niet aansprakelijk. De schade wordt niet vergoed. 
     
  • d. Het geschil leidt tot een procedure waarbij een advocaat wettelijk verplicht is: Indien er sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure waarbij het volgens de wet- en regelgeving verplicht is om een advocaat in te schakelen, wordt de advocaat of anders rechtens bevoegde deskundige benoemd door Verzekeraar in overleg met de Verzekerde. Als de Verzekerde een voorkeur heeft wordt die gevolgd. Als de ingeschakelde externe deskundige een fout maakt en de Verzekerde daardoor schade lijdt dan is Verzekeraar daarvoor niet aansprakelijk. De schade wordt niet vergoed. De externe kosten worden, met inachtneming van de in deze verzekeringsvoorwaarden opgenomen maxima, volledig gedekt.

Zie voor de complete voorwaarden de pagina voorwaarden.