Dé specialist in scheepsverzekeringen Scheepsverzekeringen

Impact sancties Rusland op uw verzekeringsdekking

Vanuit de leden heeft de vraag EOC bereikt wat de impact is van de recente sancties tegen Rusland en Belarus voor de dekking van de verzekering. Hier gaan wij graag nader op in.

In het algemeen is het zo dat schade aan gesanctioneerde lading niet gedekt is op de P&I polis, daarnaast sluit de EOC-cascoverzekering dekking voor schade als gevolg van overtreding van sancties expliciet uit.

Over de vraag van wanneer het vervoer onder de sanctiemaatregelen valt is het antwoord, ondanks de lastig te interpreteren termen import cq export die in de maatregelen gebruikt worden, eigenlijk eenvoudig.

Het transport van goederen die op de sanctielijst staan, waarbij de oorspronkelijk start van het transport of de uiteindelijke bestemming in Rusland of Belarus ligt, valt onder de sancties. Ook indien slechts een deel van dat traject door een partij wordt verzorgt, is dat betreffende transport niet toegestaan.

Concreet houdt dit in dat als u bijvoorbeeld een vracht vervoerd, met goederen op de sanctielijst, van Rotterdam naar Berlijn en de uiteindelijk eindbestemming is ergens in Rusland of Belarus, dan bent u in overtreding. Ditzelfde geldt als het oorspronkelijke start van het transport in een van die landen ligt.

Navraag bij het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft duidelijk gemaakt dat dit wordt aangemerkt als indirecte import/export en daarmee onder de sancties valt.

Het is dus voor u van belang om voor aanvang van een transport inzicht te hebben in de vervoerde lading en de uiteindelijke eindbestemming ervan, dit om te beoordelen of het transport onder de sanctieregelgeving toegestaan is.

Naast deze vragen met betrekking tot de lading en bestemming is het voor u van belang om te weten met wie u zaken doet. Op de sanctielijst zijn namelijk ook meerdere personen en organisaties opgenomen waar u geen zaken of financiële transacties mee mag doen, ook niet indirect via een derde.

De lijsten met daarop de goederensoorten waarop bepaalde sancties van toepassing zijn en de personen/organisaties op de sanctielijst wijzigen regelmatig.

De actuele versies kunt u raadplegen via:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/landen-en-gebieden/rusland/sancties